Eglwys St Barnabas

Taflenni digwyddiadau arbennig  

 Dyma grynodebau o gynnwys y taflenni. Gellir gweld y taflenni llawn ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru, www.casgliadywerin.cymru. I weld dogfen cliciwch ar y cyswllt â’r wefan ar ddiwedd yr eitem.
 

1. Cyfrif Cronfa’r Organ [dogfen heb ddyddiad c. 1910-15]

Rhestr o Gyfraniadau a Mantolen
Ysgrifenyddion:
Daniel Jenkins,  Evan Powell
Trysoryddion:
John Jones, Parc-cerrig,  David Hugh Lewis, Cawdor Mills
Rhestr o 430 o aelodau, ffrindiau etc yr eglwys a’u cyfraniadau ariannol.
Rhoddion:
Croes i’r allor o bres gloyw gan Mrs Hindes, Kirby House
Desg i’r allor o bres gloyw gan Mrs Lewis, Llysderi
Dwy fâs o bres gloyw gan Mrs Jones, Spring Gardens
Mantolen yng nghefn y llyfryn: casglwyd £208.17.6
Gellir gweld y ddogfen trwy glicio www.casgliadywerin.cymru/items/523553
 

2. Gwasanaeth Cysegru Chwythwr Trydan i’r Organ

er cof am
David Bruce Stewart Bruce-Jones, M.D.
Rhoddedig gan
Dr & Mrs Benjamin Jones, Danygribyn, Felindre
Dydd Sul, Rhagfyr  3, 1939 am 2.00pm.
Rhoddwyd anerchiad gan y Rheithor, Parch C Renowden
Gellir gweld trefn y gwasanaeth yn y daflen,  www.casgliadywerin.cymru/items/523507
 

3. Cronfa Apêl Lleygwyr yr Eglwys yng Nghymru 1952-53

Rheithor Parch Samuel Evans, B.A.
Warden J J Jones, Maesyrywen.
Gellir gweld rhestr o’r 142 o gyfranwyr a’u cyfraniadau ariannol yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523511
 

4. Gwasanaeth Dathlu Atgyweirio ac Ail-agor yr Eglwys

Dydd Mercher, Rhagfyr 2, 1953.
Cyflwyno’r rhoddion -
Lampau golau trydan:
Mr & Mrs David Jones, Cryngae
Mr & Mrs T Lloyd Jones, Dolhaidd
Mrs Thomas, Greenhill
Mr John Jones, Castle Green
Mrs Griffiths, Blaenhalen
Mr John Jones, Landwr
Mr & Mrs Jones, Goitre
Mr J R Jones, Trecoed
Mrs W H Williams, Cwmbran, er cof am ei rhieni, Mr & Mrs J Lewis, Bronhydden
Mrs M H Davies, er cof am ei thad, Mr John Jones, Tygwyn
Miss Jones, Bargoed Mills
Tabled goffa ar yr organ:
Er cof serchus am Thomas S F Morgan, a fu farw Mai 7, 1950: prifathro Ysgol Felindre; arweinydd y côr ac organydd Eglwys Sant Barnabas am 28 mlynedd, 1918-46.
Rhoddedig gan Mrs Morgan.
Drych ar yr organ:
Rhoddedig gan Mrs J R Jones, Trecoed
Beibl y pulpud:
Rhoddedig gan Mrs M James a Mr D Evans er cof am y diweddar Mrs Sarah Evans, Garden View
Gweddifa y Litani:
Rhoddedig gan Mrs Margaret Jones er cof am ei rhieni, Mr & Mrs Ebenezer Davies, Maesyrywen
Darllenfa:
Er cof am Mr David Evans, Danwaring, rhoddedig gan eu plant.
Ffryntal yr allor:
Er cof am Mrs Elizabeth Evans, Pensarn, rhoddedig gan ei merched, Misses M ac R A Evans.
Ffryntal y pulpud:
Rhoddedig gan Mr & Mrs David Daniels a’r teulu, er cof am Sister Dilys Daniels, Oakford
Ffrytal y weddifa:
Rhoddedig gan Mr & Mrs S J Jones, er cof am y diweddar Mr & Mrs Thomas Jones, Dyffryn
Ffryntal  y weddifa:
Rhodd Miss Elizabeth Jones, er cof am ei thad, Mr Henry Jones, Ffynnonfach
Ffryntal y Ddarllenfa:
Rhoddedig gan blant y diweddar Mrs Anne Thomas, er cof serchus amdani.
Pwrs a gorchudd:
Rhoddedig gan Mrs Jones a Mrs Davies, Preswylfa.
Jwg ddŵr arian:
Rhoddedig gan Miss Ruth Davies, Ivy Bush, er cof am y teulu.
Costrel ddŵr arian:
Rhoddedig gan Mr Samuel Howells, Mrs M H Harries a Mrs A Thomas, er cof am Esther Howells a Private Willie Howells.
Plat casglu:
Rhoddedig gan Elizabeth Jane Howells er cof am y diweddar David John Howells.
Bwrdd ysgrifennu i’r festri:
Rhoddedig gan Mri T Jones a’i Fab, Glanywmor.
Gellir gweld trefn y gwasanaeth yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523517 
 

5. Dathlu Canmlwyddiant  1862/3  -  1963

Gorffennaf 10 ac 11, 1963
Rheithor                   Parch M D Jones, B.A
Y Wardeniaid          Mr D Jones, Maesgwilym
                                Mr J R Jones, Goitre Uchaf
Ysgrifennydd y Cyngor Eglwysig         Mr B D Rees, C.M.
Organyddion           Mrs Brynmor Williams
                                Mrs J R Jones, Trecoed
                                Mr D L Baker –Jones, M.A.
Côr Feistr                Mr W Davies
Clochydd                 Mr Vivian Lote
Pregethwyr
Y Gwir Barchedig Arglwydd Esgob Tŷ Ddewi,  Dr J Richard Richards
Y Tra Pharchedig T E Jenkins, B.A., B.D., Tŷ Ddewi
Y Parch. C.R.Renowden, M.A., Coleg Dewi Sant
Cenir y Litani gan y Parch. J.E Davies, B.A., Llandybie
 
Eglwys St Barnabas, Felindre
Am flynyddoedd cyn adeiladu Eglwys  St Barnabas, Felindre, bu pobl yr ardal yn addoli mewn adeilad eglwysig sef Capel y Drindod, neu’r Capel Bach, fel y gelwid ef.
Adeiladwyd  hwn tua 1713 ar lan afon Bargod ger y bont rhwng Felindre a Drefach, lle y saif Maesycapel ac Ywenlas yn awr. Cofnodir priodasau ar y llyfrau a dywed traddodiad fod mynwent yno. Wedi gwasanaethu’n hir fel Eglwys ac Ysgol, yr oedd y Capel Bach yn ymddadfeilio’n gyflym iawn tua 1860. Yn 1862 daeth Iarll Cawdor i’r adwy gan roddi daear ac adeiladu Eglwys yn Felindre ar ei draul ei hun. Dewisodd y Pensaer, Mr Brandon o Lundain, ddefnyddio cerrig llwydion golau o rosydd Penboyr, a llechi llwyd-olau o Sir Benfro i gwblhau adeilad hardd. Ar y trydydd o Orffennaf 1863 daeth yr Esgob Thirwall i gysegru Eglwys Sant Barnabas a’r Fynwent ym mhresenoldeb 31 o offeiriaid a thua 2,000 o bobl. Pregethwyd yn huawdl a chymwys gan y Parch, J Griffiths, Ficer Llandeilo.
Wedi derbyn yn hael o law bonheddwr caredig, da yw gweld trigolion yr ardal yn parhau i werthfawrogi eu hetifeddiaeth deg. Yn 1953 gwelwyd atgyweirio a dodrefnu’n hardd gan yr aelodau, a bu ymdrech fawr yn 1962-63 i osod yr Eglwys mewn gwisg deilwng i ddathlu ei chanmlwyddiant.
Diolchwn heddiw am haelioni Iarll Cawdor ac am lafur a thystiolaeth cenedlaethau o Eglwyswyr da a fu’n adeiladu’r traddodiad gwych sydd yn eiddo Eglwys Sant Barnabas.
Cynorthwyed yr Arglwydd ni â’i ras i fod yn deilwng o’n hetifeddiaeth.
 
Trefn y Gwasanaethau

Nos Fercher, Gorffennaf 10 am 6.30pm
Prynhawnol Weddi a Phregeth gan y Parch. D J Lloyd, B.A., Cilgerran
Dydd Iau, Gorffennaf 11
10.00am Cymun Bendigaid a Phregeth gan y Parch C R Renowden, M.A.
2.30pm  Y Litani; cyflwyno’r clwydi newydd, y ffenestr  a rhoddion eraill; a phregeth gan yr Arglwydd Esgob.
Agorir y clwydi gan Mr T Davies, Llanbedr, a bydd y plant yn canu  “Calon Lân”.
6.30pm  Gosber ar gân gan Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi, gydag Isganon ac Organydd Tyddewi yn arwain. Pregeth gan y Deon.
 
Rhoddion i’w cyflwyno

  1.  Clwydi newydd i borth y fynwent

Rhoddedig gan  Mr T Davies, Bon-Marche, Llanbedr, er cof am ei rieni.  (Gwerth £200)

  1.  Ffenestr liwiedig i nodi’r canmlwyddiant

Rhoddedig gan aelodau’r eglwys

  1. Blwch arian i ddal bara’r cymun

Rhoddedig gan blant Pen-bont er cof am eu rhieni

  1.  Ysten bres i’r fedyddfaen

Rhoddedig gan blant Cryngae

  1.  Clawr i’r fedyddfaen

Rhoddedig gan aelodau er cof am  Mrs A Evans, Y Rheithordy, 1941-62

  1.  Offeryn cynnau a diffodd canhwyllau yr allor

Rhoddedig gan Mr and Mrs D T James, Pleasant View,er cof am eu merch, Maureen.

  1. Lliain gwyn coeth i’r allor

Rhoddedig gan  Mr E Rees, Penlongoitre, er serchus gof am ei annwyl wraig, Mrs Elizabeth Rees.

  1. Llenni gleision bob ochr i’r allor

Lliain gwyn coeth ar yr allor
Cardiau rhif emynau
Matiau wrth ddrws yr eglwys
Rhoddedig gan yr Ysgol Sul.
Gellir gweld trefn y gwasanaethau, y salmau a’r emynau a rhestri o gyfraniadau ariannol aelodau a ffrindiau’r eglwys yn ogystal â mantolen ariannol yn y llyfryn, www.casgliadywerin.cymru/items/523493
                       

6. Gwasanaeth Cyflwyno Ffenestr Liwiedig

gan
Ddeon Tyddewi,
Y Tra Pharchedig T E Jenkins, B.A., B.D.
Dydd Sul, Medi 12, 1965 am 2.30pm.
Rhoddir y ffenestr gan Mrs Margaret Jones, Mesyrywen,
Er gogoniant i Dduw, ac er cof am ei phriod, y diweddar Johnny Jones.
Gellir gweld trefn y gwasanaeth yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523483
 

7. Gwasanaeth Cyflwyno Ffenestr Liwiedig

gan
Ddeon Tyddewi,
Y Tra Pharchedig T E Jenkins, B.A., B.D.
Dydd Sul, Ebrill 9 1967 am 2.30pm.
Testun y ffenestr yw:
Crist yn rhoddi golwg i’r dyn dall.
Yr arysgrifen yw y canlynol:
Er gogoniant i Dduw, ac er cof annwyl am Henry a Mary Stephens, Bridge House.
Rhodd May, eu merch, ac Evan Picton Walters, ei phriod.
Gellir gweld trefn y gwasanaeth yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523521 
 

8. Deoniaeth Emlyn 1917-67 Gwasanaeth Dathlu Hanner Can Mlwyddiant yr Ŵyl Ddirwestol

yn
Eglwys St Barnabas,
Gorffennaf 28, 1967.
2.30pm    Gwasanaeth y Plant
                Anerchiad gan y Parch J S Jones, Ficer Llanllwni.
6.30pm    Gosber
                Anerchiad gan y Tra Pharchedig T E Jenkins, Deon Tyddewi
               “Yn ymgadw ym mhob peth”
                Gellir gweld y salmau a’r emynau yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523527
 

9. Cyngerdd Cysegredig gyda’r Organ (Vocal and Organ Recital)

Nos Iau, 17 Ebrill 1969.
Drysau’n agored am 7.30pm   I ddechrau am 8.00pm
Organydd: 
 Y Parch Alun Howells, Caerfyrddin
Artistiaid:
Ifor Lloyd, Aberaeron
Patricia O’Neill, Pontarddulais
Ann Winston, Drefach.
Llywydd:
Mrs J L Owen, Preswylfa, Felindre
Mynediad drwy raglen
Pris 4/-      Plant 2/-
Ni chyflwynir yr eitemau, a gofynnir i’r gynulleidfa beidio curo dwylo.
Parch M D Jones, Rheithor, yn cyhoeddi’r fendith.
Gellir gweld rhestr o’r caneuon a’r adroddiadau yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523531   
 

10. Gwasanaeth Cyflwyno Drws Newydd

gan
Y Tra Pharchedig T E Jenkins, B.A., B.D.
Dydd Sul, Mehefin 12, 1977 am 2.00pm.
Rhoddir y drws newydd i Eglwys Sant Barnabas gan Mr Evan Picton Walters, Green St, Aberteifi er cof am ei annwyl briod, Mary (May) Walters
Gellir gweld trefn y gwasanaeth yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523535 
 

11. Dathlu 150 Mlwyddiant 1863 - 2013

15 Mehefin 7.00pm  
Cyngerdd
Cerddorfa Acordion Abertawe
3 Gorffennaf
2.00pm     Gwasanaeth Plant Ysgol Penboyr
7.00pm     Gwasanaeth Cymun Bendigaid
                 Yr Hybarch Dr William Strange, Archddiacon Aberteifi
7 July  2.00pm
Gwasanaeth Dathlu
Rheithor:
Parch Ddr John Gillibrand
Wardeniaid:
Mr Brian Bushby-Jefferson
Mr Peter Moody
Organydd:
Mrs Marian Jones
Pregethwr gwadd:
Parch Aled Edwards,
Prifweithredwr CYTÛN
Gellir gweld yr emynau yn y daflen, www.casgliadywerin.cymru/items/523497